I+D+i

Les deduccions fiscals per I+D+i són un mecanisme de finançament indirecte de l’innovació que permet minorar considerablement les quotes a abonar en l’Impost de Societats, a través d’un retorn per les despeses realitzades en un projecte de I+D+i.
Aquesta eina té uns efectes equiparables als d’una subvenció, però no tributa. És de lliure aplicació i totalment compatible amb altres ajudes rebudes per a un mateix projecte.
El percentatge de retorn, recollit en l’article 35 del TRLIS, assoleix fins a un 59% de les despeses per I+D i un 12% per Innovació Tecnològica (IT). L’import que la startup, pyme o gran empresa reba serà exponencial a la despesa certificada en una categoria o altra.
Avantatges de l’aplicació de deduccions fiscals per activitats d’I+D+i:
– Són aplicables a qualsevol empresa de qualsevol sector que tribute en l’Impost de
Societats.
– La deducció fiscal és proporcional a les despeses incurrides en l’activitat d’ I+D+i amb un període d’aplicació de 18 anys.
– Màxima seguretat jurídica amb l’obtenció de l’Informe Motivat, que és vinculant davant l’Agència Tributària, d’acord amb l’article 35.4 del TRLIS.
lanaulab presta un servei integral amb l’objectiu d’oferir la màxima seguretat jurídica al client, optimitzant el retorn fiscal de les inversions i realitzant les següents tasques:
– Identificar les despeses o inversions en I+D+i realitzades en l’empresa.
– Documentar tècnica i econòmicament les activitats realitzades justificant la I+D o IT realitzada, sota el compliment de l’art. 35 del TRLIS.
– Gestionar la certificació del projecte, així com de l’obtenció de l’Informe Motivat.

Medi Ambient

Es tracta d’un incentiu fiscal al compliment de la normativa de medi ambient per l’inversió en actius fixes materials, que permeteix la possibilitat de recuperar fins un 8% de les inversions en instal·lacions industrials de protecció o millora del medi ambient.
Avantatges de l’aplicació de les deduccions fiscals per inversions en medi ambient:
– Són aplicables a qualsevol empresa de qualsevol sector que tribute en el Import de Societats.
– El període d’aplicació del dret a la deducció es de 15 anys.
– Màxima seguretat jurídica amb l’obtenció del Certificat de Convalidació de les Inversions en Medi Ambient per a l’aplicació de la deducció fiscal.
El treball de lanaulab és prestar un servei integral que consisteix en:
• Identificar les inversions susceptibles de complir els requisits de l’article 39 del TRLIS.
• Documentar tècnica i econòmicament les inversions realitzades justificant el compliment de la normativa.
• Obtenir el Certificat de Convalidació d’Inversions en Medi Ambient per a l’aplicació de la deducció fiscal amb seguretat jurídica.